Vui thay Đức Phật ra đời. Cõi người an lạc, Cõi Trời hân hoan!

...1384131_1417099128508056_1516633410_n_500.
.Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh. Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. ?"

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

MÙA XUÂN TRONG ĐẠO PHẬT
Tất cả chúng ta đều thưởng thức mùa Xuân của loài người, hay của muôn loài, nghĩa là mùa Xuân với cây trổ hoa, nẩy mầm, sanh lộc và tất cả muông thú hướng về sự ấm áp của trời đất. Đó là mùa Xuân sanh diệt của thế gian. Còn người Phật tử nhìn mùa Xuân có gì khác hơn người thế gian hay không, chúng ta hãy cùng suy nghĩ và chia sẻ cho nhau.

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Người phật tử đi chùa chớ hiểu lầm về Phật, Pháp, Tăng

Có người than rằng: Tại sao có người năng lui tới chùa lễ Phật, tụng kinh? Còn những người tới chùa, ít người thực sự tu hành, theo nghĩa tu là sửa đổi, mà vẫn thói nào tật ấy? Tới chùa để cầu xin Phật, để cúng dường Thầy, để gặp bạn bè nói chuyện vui (hoặc chuyện không vui) như vậy làm sao đạo Phật phát triển và tồn tại được?

Kết quả hình ảnh cho đi chùa
Sự thật đau lòng là như vậy. Chỉ vì một số phật tử chưa hiểu rõ giáo lý, cứ chấp chặt một vài hiểu lầm, thành ra đi chùa hoài mà lợi ích không được bao nhiêu. Chư Tổ đã dạy:"Đó là nấu cát muốn thành cơm, muôn năm chẳng được."
Chúng tôi xin mạn phép nêu ra sau đây một vài hiểu lầm căn bản mà thôi:

Làm phước không bao giờ đủ
Cúng dường chư Tăng