Vui thay Đức Phật ra đời. Cõi người an lạc, Cõi Trời hân hoan!

...1384131_1417099128508056_1516633410_n_500.
.Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh. Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. ?"

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

TRÍCH KINH PHÁP CÚ


Kết quả hình ảnh cho kinh pháp cú không nói lỗi  ngườiKết quả hình ảnh cho kinh pháp cú không nói lỗi  người

Hình ảnh có liên quan

Kết quả hình ảnh cho kinh pháp cú không nói lỗi  người


Hình ảnh có liên quan

Kết quả hình ảnh cho kinh pháp cú không nói lỗi  người

Kết quả hình ảnh cho kinh pháp cú không nói lỗi  người
Hình ảnh có liên quan

Hình ảnh có liên quan
Kết quả hình ảnh cho kinh pháp cú không nói lỗi  người

Kết quả hình ảnh cho kinh pháp cú không nói lỗi  người

Hình ảnh có liên quan

Hình ảnh có liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét