Vui thay Đức Phật ra đời. Cõi người an lạc, Cõi Trời hân hoan!

...1384131_1417099128508056_1516633410_n_500.
.Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh. Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. ?"

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Ý NGHĨA CỦA SỐ 8 TRONG ĐẠO PHẬT


Ý NGHĨA : BÁT CHÁNH ĐẠO


Bát chánh đạo là con đường chân chánh có tám chi, giúp chúng sanh hướng đến một đời sống cao thượng, hạnh phúc. Bát thánh đạo là tám phương tiện vi diệu đưa chúng sanh đến đời sống an lạc, giải thóat, tiến đến địa vị giác ngộ. Những bậc Hiền, Thánh nương theo tám phương tiện này để đi đến Niết bàn, Phật quả.

1-Chánh kiến: Chánh là ngay thẳng, đúng đắn; Kiến là thấy, nhận biết. Nghĩa là sự nhận thức sáng suốt và hợp lý trên căn bản của trí tuệ, không còn vướng bụi của tà kiến, mê lầm vọng chấp.

2- Chánh Tư Duy: Tư duy là suy nghĩ. Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh, là suy nghĩ không trái với lẽ phải, có lợi cho mình và cho người.

3- Chánh ngữ: Ngữ là lời nói. Chánh ngữ là lời nói chân thật không hư dối, có lợi ích chính đáng, công bình, ngay thẳng và hợp lý. Lời nói không làm tổn hại đến đời sống cùng danh dự của người khác.

4- Chánh nghiệp:có nghĩa là hành động có tác ý. Chánh nghiệp nghĩa là hành động tạo tác trong đời sống cần phải sáng suốt chân chánh.

5- Chánh mạng: Mạng là sự sống, đời sống. Đời sống chân chánh nghĩa là sống một cách chân chánh bằng nghề nghiệp lương thiện, chính đáng không bóc lột, xâm hại đến lợi ích chung của người khác.

6- Chánh tinh tấn: Tinh tấn là siêng năng, chuyên cần. Siêng năng chuyên cần chân chánh thẳng tiến đến mục đích và lý tưởng mà Phật đã dạy. Hăng say làm những việc chính đáng mang lợi ích cho mình và cho người.

7- Chánh niệm: Niệm là ghi nhớ, nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ chân chánh. Chánh niệm có 2: Chánh ức niệm và chánh quán niệm. Ưùc niệm là nhớ nghĩ đến quá khứ, những chuyện đã qua. Quán niệm là quán sát cảnh hiện tại và bắt đầu của tương lai.

8- Chánh định: Định trong Phật học hiểu là Thiền định. Định nghĩa là tập trung tư tưởng tu tập thiền định. Chánh định là tập trung tư tưởng vào vấn đề chính đáng, đúng chân lý, lợi mình và người.

----0----
Bát Chánh đạo chính là phương pháp tu phổ biến cho tại gia lẫn xuất gia, trong bất cứ hòan cảnh, môi trường cũng có thể thực hiện được.
Tu tập Bát chánh đạo chính là tu tập Thân - Khẩu - Ý của chúng ta, khi thực hành Bát chánh đạo thì gặt hái nhiều kết quả tốt.
Bát chánh đạo lại là nền tảng chánh giác, là căn bản của Giải thóat - Giác ngộ.
SƯU TẦM

1 nhận xét:

 1. CHÁNH KIẾN  Bát chánh đạo - pháp diệu màu

  Phật xưa truyền dạy làu làu tỏ thông.

  Thấy biết ngay thẳng thật lòng

  Đó là chân lý sáng trong khai đường.  CHÁNH TƯ DUY  Tâm tư đâu dễ đo lường

  Khéo suy nghĩ mới tận tường thế gian

  Pháp trần hợp hợp tan tan

  Chủ xã… dưỡng an tinh thần.  CHÁNH NGỮ  Xưa nay quân tử, hiền nhân

  Mở lời chánh trực, cân phân đôi đường,

  Không nói dối, biết nhịn nhường,

  Pháp âm vi diệu ngát hương thơm lành.  CHÁNH NGHIỆP  Ở đời gắng giữ tịnh thanh

  Những nghề nghiệp tội chẳng hành ,chẳng ham

  Sát sanh, trộm cắp , tà dâm,

  Quyết xa lìa ấy thiện tâm nhơn hiền.

  CHÁNH MẠNG  Cuộc sống đừng tạo oan khiên

  Đừng mua bán ác… lấy tiền nuôi thân

  Mà nên bố thí, thi ân,

  Y báu, chánh báu vẹn phần túc duyên.  CHÁNH TINH TẤN  Ngày ngày cần mẫn tinh chuyên

  Dù bao thử thách vẫn kiền lòng tu

  Tháng năm tăng trưởng công phu

  Dứt phiền não quả vô ưu mới thành.  CHÁNH NIỆM  Miệt mài trì niệm hồng danh

  Tam thế chư Phật long lanh sáng ngời.

  Chủ tâm ,chủ ý không lơi

  Nhất hạnh tam muội đời đời an vui .  CHÁNH ĐỊNH  Bồ đề vô thượng cao ngời

  Thường Lạc Ngã Tịnh thảnh thơi Niết Bàn.

  Chơn như diệu tánh tịch nhàn

  Có không tự tại ẩn tàng mười phương .


  Sưu tầm tại Tịnh xá Trung tâm ( quận Bình Thạnh )

  Trả lờiXóa