Vui thay Đức Phật ra đời. Cõi người an lạc, Cõi Trời hân hoan!

...1384131_1417099128508056_1516633410_n_500.
.Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh. Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. ?"

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Ý NGHĨA CỦA SỐ 6 TRONG ĐẠO PHẬT ( 1 )


Ý NGHĨA 1 : LỤC CĂN
Nói một cách gọn ghẽ: lục là sáu, căn là giác quan. Trên phương 

diện hình thức, con người có năm giác quan:

- mắt (nhãn căn)

- tai (nhĩ căn)

- mũi (tỷ căn)

- lưỡi (thiệt căn)

- thân (thân căn)


Trên phương diện tinh thần con người có Ý (ý căn) ghép vào thành lục căn.
Mỗi căn có một đối tượng tiếp xúc riêng, gọi là trần. Vậy nên ta có sáu trần:
  • - Sắc trần (cảnh vật)

  • - Thanh trần (âm thanh)

  • - Hương trần (mùi hương)

  • - Vị trần (vị)

  • - Xúc trần (cảm giác ở thân)

  • - Pháp trần (cảnh ở trong tâm).
Chính sáu căn này làm ra cơ sở tiếp xúc với sáu trần để sinh ra sáu thức rồi khởi tâm phân biệt, yêu ghét và từ đó tạo ra muôn ngàn tội lỗi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét